albertofujimori

Peru. Kuczynski paga caro o perdão a Fujimori

Félix Ribeiro